Понеделник, 22.01.2018

Важно:

Пациентски организации "Заедно с теб"

 

Пациентски организации "Заедно с теб"

 

 

Пациентски организации "Заедно с теб" е ЮЛНЦ, регистрирано  съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Сдружението е регистрирано  за извършване  на дейност в обществена полза.

 

Целите, които Сдружението Пациентски организации "Заедно с теб" си поставя са:

1. Иницииране и участие в обществени дебати, както и диалог с институциите във връзка с  утвърждаване на участието на гражданите в управлението и контрола на системата на здравеопазването.
2. Да се въведе на принципът за равноправно партньорство между институциите, организациите на медицинските специалисти, сдружения на пациенти когато се  изработват  и приемат  стратегии, критерии и норми, политики и практики в здравната система.
3. Въвеждане  и утвърждаване на етични норми и правила в работата на пациентските организации, както и взаимодействието им с обществото, институциите и медиите.
4. Подпомагане  подобряването на нормативната уредба с равиване  на  гражданското участие в управлението и контрола на системата на здравеопазването чрез активно  участие в подготовката  на проекти за изменения и допълнения в нормативните актове,които са  свързани със  социалната и здравна политика на държавата.
5. осъществяване на  връзка между гражданското общество и институциите в държавата  относно проблемите, които са свързани с утвърждаването на гражданското участие в управлението и контрола на системата на здравеопазването.
6. Предлагане на  независима експертна оценка относно  състоянието на проблемите, които са  свързани с  утвърждаването  на гражданското участие в управлението и контрола на здравната система.
7. Информиране на  обществото по въпросите, които касаят развитието   на гражданското участие в управлението и контрола на системата на здравеопазването.
8. Активно подпомагане на  диалога между здравните специалисти и пациентите с цел  подобряване на достъпа до своевременна  медицинска помощ, пропагандиране на  профилактиката на заболяванията, грижа за подобряването  на обществените нагласи относно  професионализма на българския лекар.

Пациентски организации "Заедно с теб": Пенка Георгиева, председател

e-mail:
zaednosteb@e-zdravey.com
pdimgeorgieva@gmail.com

 
 

Асоцирани членове на Пациентски органнизации "Заедно с теб" :

Национален Алианс на пациентите "Здраве за теб"Липсата на достатъчно ориентирана към пациента здравна реформа ни провокира да обединим усилията на лекари и пациенти, за да създадем пациентско движение , чието мото е: Пациентът-център на здравната система.
Основната цел на Национален алианс на пациентите –„Здраве за теб” е свързана с промотиране на превенция на социално-значими заболявания- сърдечно –съдови заболявания; онкологични заболявания; диабет и т.н. Ние целим да намалим броя на заболелите пациенти чрез редовна и навременна профилактика. Заедно с това,смятаме,че внедряването на Добри Европейски практики и стандарти ще доведе до подобряване на българската здравна система.
Ние обединяваме пациенти и лекари ,чиито цели и основна дейност се изразяват в защита и подкрепа нуждите на пациентите.Вярваме ,че с общи усилия можем да променим и подобрим Българската здравна система, така че тя да придобие Европейски облик.
Пациентите в България често проявяват инертност и не познават правата си и възможностите ,които им предлага съществуващата здравна система. Чрез различни информационни кампании и инициативи, ние информираме и обучаваме пациентите за най-иновативните методи на лечение и профилактика . Така ние целим да направим българския пациент – добре информиран и защитен Европейски пациент.
 Трябва ли да се сливат болници?

[Виж резултатите]

 

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio