Понеделник, 22.07.2024

Важно:

Сърдечно-съдови заболявания "Бг сърце"

 

Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболявания

Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболявания

Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболявания  е  регистрирана като сдружение с нестопанска цел съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за осъществяване на дейност в обществена полза.

Цели на Асоциацията на пациентите със сърдечно-съдови заболявания:

1. Активно участие  в обществени дебати и диалог с институциите във връзка с профилактиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания.
2. Подпомагане на  диалога между здравните специалисти и пациентите,  подобряване на достъпа до адекватна  медицинска помощ,  пропагандиране на  профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания, както и навременната диагностика, информиране  обществото за последиците от тези заболявания,  грижи за подобряване на обществените нагласи за професионализма на българския лекар.

Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболявания -  Гена Пеева, зам.-председател, Милева Цветичева - член и мениджър проекти

Assotiation of the patients with cardio-vascular diseases

Association of the patients with cardio-vascular diseases is registered as a non-profit association, according to the regulatuons of the Law of legal entities with nonprofit aim (LLENA) for implementing activity in the intersest of public benefit.

Aims of the Association of the patients with cardio-vascular diseases

Active participation in public debates and dialogue with the institutions in relation to prevention and treatment of the cardio-vascular diseases.
Assistance in dialogue between the health specialists and the patients, improving the access to adequate medical help, propagandizing the prevention of cardio-vascular diseases, as well as timely diagnosis, informing the society about the consequenses of those diseases, cares for improving the climate of opinion for the professionalism of the Bulgarian doctor.

Association of the patients with cardio-vascular diseases – Gena Peeva, deputy representative; Mileva Tsveticheva, member and project managerСъгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio