Петък, 24.05.2024

Важно:

Пациентски организации "Заедно с теб"

 

Пациентски организации "Заедно с теб"

 

 

Пациентски организации "Заедно с теб" е ЮЛНЦ, регистрирано  съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Сдружението е регистрирано  за извършване  на дейност в обществена полза.

 

Целите, които Сдружението Пациентски организации "Заедно с теб" си поставя са:

1. Иницииране и участие в обществени дебати, както и диалог с институциите във връзка с  утвърждаване на участието на гражданите в управлението и контрола на системата на здравеопазването.
2. Да се въведе на принципът за равноправно партньорство между институциите, организациите на медицинските специалисти, сдружения на пациенти когато се  изработват  и приемат  стратегии, критерии и норми, политики и практики в здравната система.
3. Въвеждане  и утвърждаване на етични норми и правила в работата на пациентските организации, както и взаимодействието им с обществото, институциите и медиите.
4. Подпомагане  подобряването на нормативната уредба с равиване  на  гражданското участие в управлението и контрола на системата на здравеопазването чрез активно  участие в подготовката  на проекти за изменения и допълнения в нормативните актове,които са  свързани със  социалната и здравна политика на държавата.
5. осъществяване на  връзка между гражданското общество и институциите в държавата  относно проблемите, които са свързани с утвърждаването на гражданското участие в управлението и контрола на системата на здравеопазването.
6. Предлагане на  независима експертна оценка относно  състоянието на проблемите, които са  свързани с  утвърждаването  на гражданското участие в управлението и контрола на здравната система.
7. Информиране на  обществото по въпросите, които касаят развитието   на гражданското участие в управлението и контрола на системата на здравеопазването.
8. Активно подпомагане на  диалога между здравните специалисти и пациентите с цел  подобряване на достъпа до своевременна  медицинска помощ, пропагандиране на  профилактиката на заболяванията, грижа за подобряването  на обществените нагласи относно  професионализма на българския лекар.

Пациентски организации "Заедно с теб":

Пенка Георгиева, председател

e-mail:
zaednosteb@e-zdravey.com
pdimgeorgieva@gmail.comСъгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio