Сряда, 12.06.2024

Важно:

Фондът за лечение на деца работи добре

Фонд за лечение на деца работи добре
Фондът за лечение на деца работи добре

 

 

Администрацията на Фонда за лечение на деца работи добре

След първото заседание на новия Обществен съвет към Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД) мнението ми е, че екипът на Фонда работи добре, документацията беше подготвена, имаше диалог, активни и конструктивни спорове между членовете на ОС предимно относно различни медицински методи за лечение, решения на ЛКК и заплащане на медицински изделия, които следва да бъдат реализирани само чрез обществени поръчки.
Документите на децата, за които се предполагаше отлагане, бяха обсъждани подробно, отговорно и конструктивно на принципа да се изиска консилиум, при наличието на едно отрицателно и едно положително експертно становище, за да имат шанс за финансиране. Винаги е възможно да има проблем с някое заявление и документация, но считам, че администрацията работи добре и бързо би разрешила възникнал проблем.

 
В тази връзка Пациентски организации „Заедно с теб“ припомняме, че изграждаме Национална мрежа „Активни граждани за подпомагане на деца от Фонда за лечение на деца“.


Набираме доброволци, активни граждани от цялата страна по региони, които се ползват с обществено местно доверие, за да можем да имаме обратна връзка от родителите, чиито деца се нуждаят от лечение, както и нуждаещите се да имат информация относно права, задължения, документация. (Информация за условията има на нашия сайт). Считаме, че тази социална мрежа ще спомогне за възвръщането на доверието в работата на администрацията на Фонда.

Обръщаме внимание на Министъра на здравеопазването относно ал. 6 на чл. 33 от Правилника за дейността и организацията на работата на Център „Фонд за лечение на деца“ ( чл. 33 ал. (6) В случай, че към заявлението са приложени становища от най-малко двама специалисти по ал. 1 или от консултативно звено към лечебно заведение по чл. 29а и не се налага да бъдат изисквани становища по ал. 2, 3 и 4, директорът на фонда може да предостави заявлението за разглеждане от Обществения съвет на първото му следващо заседание без доклад от външни експерти.) и предлагаме нормативни промени, тъй като считаме че въпросната алинея поставя децата в неравноправно положение.

 
Относно горецитираната разпоредба, Пациентски организации „Заедно с теб“ се обърнахме към адв. Екатерина Станчева, председател на сдружение „Етика в медицината“ за становище, което ви представяме:

 
„В издадения от министъра на здравеопазването нормативен акт Правилник за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“ е разписана една норма, която предвижда незаконосъобразна алтернатива. С нея се нарушава духът и замисълът на идеята за безпристрастност и независимост при даването на експертни становища. Става въпрос за ал. 6 на чл. 33 от Правилника, където е разписана възможността, становищата на двамата специалисти-експерти да бъдат заменени със становище на консултативно звено към лечебно заведение.
Нарушени са следните три фундаментални изисквания:
1. Да има повече от едно мнение.
2. Повече от един експерт да предостави мнение
3. Експертите, даващи мнение да бъдат независими, както един от друг, така и от лицата, ангажирани в процедурата. Припомняме, че не случайно тези експерти са наречени външни експерти.
Незаконосъобразността на алтернативата се състои в това, че изцяло подменя гореизброените три изисквания. Това е така, защото с даването на възможност двете становища от двамата експерти да бъдат заменени със становище от консултативно звено към лечебно заведение получаваме съвсем различни резултати: 1. Двете мнения се заменят с едно. 2. Повече от двама експерти се заменят с един Консултативен орган. 3. Независимостта липсва, защото отделните членове на Консултативния орган обединяват едно решение, взето с колективна работа. Гореизложеното становище засяга проблем, който създава реална предпоставка за изгубване на безпристрастността, обективността, независимостта на работата на Фонда, което ни дава основание да предложим изменението на алинея 6 на чл. 33 от Правилника за работа на фонда в посока на премахване на думите „или от консултативно звено към лечебно заведение по чл. 29а“. Което на практика ще означава, че ще гарантираме поне две становища, предоставени от поне двама независими експерти."


С уважение: Пенка Георгиева
Пациентски организации „Заедно с теб”

 

26-10-2016 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio