Понеделник, 22.07.2024

Важно:

Искаме Фонд за обезщетение на пострадали от ваксини срещу коронавирус

Фонд за обезщетение на пострадали от ваксини срещу коронавирус
Фонд за обезщетение на пострадали от ваксини срещу коронавирус

Пациентски организации „Заедно с теб“ настояваме за спешно създаване на Фонд за обезщетяване на пострадали от ваксини срещу коронавирус към Националния план за ваксиниране.

Според доклад на СЗО от 2011 г. има 19 държави с действащи програми за компенсация на увреждания от ваксини. От 19-те схеми за обезщетения, действащи към 2011 г., 13 се изпълняват в Европа.

С оглед защита правата на пациентите и повишаване на доверието към ваксинирането, считаме, че подходът при компенсиране на пострадалите трябва да е на принципа „без виновен“.

Когато няма официална схема за обезщетение на увреждания от ваксини, единственият начин на получаване на такова е чрез съдебно дело, където по принцип се изисква ищецът да докаже, че неговото увреждане е вследствие на небрежност или целенасочена щета, причинена от друг (човек или юридическо лице). Проблемът с ваксините е, че няма определена страна, за която може да се каже, че е проявила небрежност или целенасочено е причинила щета. Подходът за получаване на обезщетение чрез съдебни искове ощетява тази част от пострадалите, които нямат възможност да търсят компенсации по съдебен път.

Пациентски организации „Заедно с теб“ настояваме системата  за компенсации на увреждания от ваксини срещу коронавирус да е неразделна част от Националния план за ваксиниране на Министерство на здравеопазването.

Считаме, че хора, които са пострадали в интерес на предпазването на цялата общност, трябва да бъдат компенсирани адекватно и за тях да се положат съответните грижи.

Създаването на Фонд за обезщетение на пострадали от ваксини срещу коронавирус ще е израз на солидарност, при която отделният член на обществото не носи сам риска от имунизацията. Според нас правителството трябва да има специална отговорност към хората, пострадали при изпълнение на програми за обществено здраве.

Фондът за обезщетения е административен подход, който е по-малко спорен, коства по-малко разходи, намалява нуждата от определяне на виновен и увеличава максимално възможността за получаване на справедлива компенсация.

 

----------------------------------------------------------------------------

В САЩ до 1987 г. е създадана Национална програма за обезщетения на увреждания от ваксини, като пострадалите от имунизации са получавали компенсации по съдебен ред директно от производителя на ваксини. В резултата на сериозните финансови обезщетения присъдени вполза на ищците, производителите на ваксини повишават цените на ваксините, застраховайки се срещу риска от изплащането на значителни средство за компенсации.

Администриране и финансиране

Повечето програми за обезщетение са създадени и ръководени на национално ниво от правителствата на съответните държави, с изкл. на Германия, Швейцария и Квебек, където тези програми се администрират от съответния щат (провинция или окръг). Обезпечаването им с финансови средства се извършва по различни начини. Някои страни като Обединеното кралство, Франция, Германия финансират своите програми от националните или регионални бюджети, а в Япония се прилага комбинация от двата вида.

В САЩ Националната програма заобезщетение на увреждания от ваксини е обезпечена от Фонд за обезщетение на увреждания от ваксини. Същият се финансира от данък върху ваксините в размер на 0.75 USD за доза и към 30 септември 2013 г. балансът му е 3,451,869,770 $. Подобен е механизмът на финансиране на програмата на Тайван.

Финландските и шведските схеми са създадени доброволно от фармацевтичните компании и не се ръководят от правителствата на съответните държави. В Швеция, след бедствието с Талидомид (Thalidomide) в началото на 60-те, се създава „Шведска схема за обезщетение на пострадалите от ваксини” (Swedish vaccine-injury compensation scheme). Същата е съвместен проект на фармацевтичната индустрия, осигурителните фондове и правителството и се финансира доброволно от производителите и вносители на ваксини. Подобно на Швеция, във Финландия фармацевтичните производители заедно с осигурителния сектор сформират „Финландско сдружение за обезщетение на увреждания от ваксини” (Finnish cooperative for the indemnification of medicine-related injuries ).

В Норвегия, програма за обезщетение се ръководи от правителството , въпреки че се финансира от вноски на фармацевтичните компании.

В Нова Зеландия със закон е учредена „Корпорация за обезщетение при инциденти” (Accident Compensation Corporation), която осигурява компенсации за каквото и да е увреждане или смърт поради инцидент, включително и от ваксини.

Руската федерация на 27.12.2000 г. с Постановление № 1013 на Правителството на РФ приема Ред за държавни еднократни парични компенсации на гражданите при възникнали пост-ваксинални усложнения.

В повечето държави, освен обезщетенията от съответните програми, пострадалите получават безплатно необходимото лечение, медицинско обслужване и социални грижи.

Процедури за получаване на обезщетения

Във всички държави, в които има действаща програма за обезщетение на пострадали от ваксини, с изключение на Финландия и Швеция, е създаден закон, който регламентира процесът на компенсация. Повечето схеми изискват да се подаде иск към съответната администрация, която взема първоначалното решение за неговата приемливост. В резултат от административна процедура се взема решение за съответствието на иска с условията за обезщетение и за размера на обезщетението. Основно изискване във всички държави е последствията от увреждането да са дълготрайни.

Програмите обикновено имат вътрешен процес на разглеждане, с възможност за външен арбитраж, ако искът се определи като сложен или спорен. Доказването на увреждания от ваксини е много трудно, тъй като има клиничен или лабораторен маркер. Решенията за обезщетения се вземат основно в резултат от анализ - дали е по-вероятно увреждането да е причинено от ваксина, отколкото не.

Източник: Доклад П. Бакалова, 2014

 

С уважение: Пенка Георгиева  

Пациентски организации „Заедно с теб”

16-12-2020 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio