Сряда, 22.05.2024

Важно:

Подкрепа на Закон за лекарствата в хуманната медицина

Генерично заместване, забрана за бонуси за лекарства, държавна фирма за лекарства
Промени в Закона за лекарствени средства

СТАНОВИЩЕ

 

 
Относно: Проект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените средства в хуманната медицина (ЗЛСХМ)

 

 
Пациентски организации „Заедно с теб“ приветстваме разписаните от министър Петър Москов и от председателя на БФС проф. Илко Гетов миналата седмица Правила за добри практики и фармацевтични грижи, които заедно с предлаганите промени в ЗЛСХМ дават възможност на пациентите най-после да имат реални консултации, отговорна грижа и съвети от фармацевтите, включително по профилактика и промоция на здравето.

 

 
Пациентски организации „Заедно с теб“ подкрепяме цитираните по-долу предложения на Министерство на здравеопазването, тъй като те определено са в интерес на пациентите.


- Предложените мерки за регламентиране на мерки за наблюдение на лекарствени продукти и органичаване на износа им при необходимост. Периодично, а и дори в момента имаме сигнали за липсващи медикаменти. Предлаганата промяна е очаквана от нас и ще осигури навременното лечение на пациентите. В проекта се изисква ИАЛ да създаде Експертен съвет за изготвяе на списък на лекарствени продукти, за които може да се ограничава износът. Търговецът на едро ще е задължен да подаде уведомление до ИАЛ за планиран износ от територията на Република България на лекарствен продукт от този списък. Директорът на ИАЛ в срок от 5 дни може да издаде заповед за ограничаване, при което търговецът се задължава на пусне лекарствения продукт на българския пазар, за да се защити лечението на българския пациент.


- Забраната за предоставяне от търговците на едро на преки или косвени стимули при покупка на лекарствени продукти, които обвързват покупката с парични и/или предметни награди/стимули, невключени в стойността на лекарствените продукти. Когато отстъпката, предоставена от производител или търговец на едро, е включена във фактурата и в цената на лекарствата, когато те се осчетоводят, тя отива за крайния потребител, т.е. за пациента. Считаме, че цената на лекарствата няма основание да поскъпне щом законовата отстъпка остава. Предлаганата промяна ще прекрати неетичните практики за екскурзии до екзотични дестинации и други облаги срещу закупуването на определен брой опаковки от даден медикамент, които след това трябва да бъдат продадени на пациентите, независимо от техните нужди.

 
- Оптимизиране на дейността по провеждане на клинични изпитвания и създаване на условия за прилагане на Регламент (ЕС) 536/2014 на ЕС и на Съвета относно клиничните изпитвания на лекарствените продукти в хуманната медицина. Предложението освен онкологични центрове да се добавят и диализни центрове, както и амбулатории за първична медицинска помощ разширява възможностите за пациентите. Създаването на Етична комисия за клинични изпитвания към Министъра на здравеопазването ще подобри контрола и ще защити правата на пациентите.

 
- Осигуряване на лекарствени продукти при липса или недостиг на такива на българския пазар чрез юридически лица към Министерство на здравеопазването или НЗОК, притежаващи разрешение за търговия на едро с лекарства, издадено от ИАЛ. Създаването на възможност за заплащане с публични средства на лекарства, изключени от Позитивния лекарствен списък (ПЛС), чрез утвърден от Министъра Списък на такива лекарствени продукти след анализ от националните и републикански консултанти ще осигури навременното лечение на пациентите, за които сега няма аналог на необходимите им медикаменти – основно за психиатрични, онкологични, сърдечно-съдови и други заболяванния.

 
- Създаването на възможност за прилагане на лекарствени продукти за показания извън одобрените такива. Това ще даде възможност за конкретен пациент и в интерес на неговото здраве, разрешен за употреба в страната лекарствен продукт да бъде прилаган по преценка на лекуващия лекар.

 
- Генеричното заместване. Проектът дава възможност за финансов избор на пациента чрез предложението магистър-фармацевтите да имат възможност да извършват генерично заместване на предписаните от лекарите медикаменти. Пациентите ще могат да бъдат консултирани както от лекаря, така и от магистър-фармацевтите.

 
- Мобилни аптеки. Като пациентски организации имаме опасения относно идеята за мобилни аптеки в трудно достъпни места, защото изискванията за такива аптеки трябва да бъдат много строги. Надяваме се, при приемане на тази част от проектозакона, да има разписани ясни правила и в последствие строг контрол.

01.11.2016 г.

С уважение: Пенка Георгиева
Пациентски организации „Заедно с теб”

01-11-2016 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio