Събота, 24.09.2022

Важно:

Промени в Закона за здравното осигуряване заради краткосрочни мерки

Закон за здравното осигуряване
Промените затягат контрола при изразходване на средства.

 

 

 

СТАНОВИЩЕ


Относно: Проект на Министерство на здравеопазването за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, касаещи промени, необходими за реализиране на краткосрочните мерки за подобрение на контрола на здравната система, приети с Решение № 25 на Министерския съвет от 2014 г.

Пациентски организации „Заедно с теб” считаме, че предлаганите промени биха довели до оптимизиране на здравната система чрез въвеждане на по – ясни правила за разходване на публичните средства за здравеопазване, биха направили контрола върху медицинската дейност по-ефективен, както и биха подпомогнали по-доброто планиране на разпределението на лечебните заведения.

Предлаганите промени биха довели до засилване на контрола в изпълнението на Националния Рамков договор чрез възтановяването на арбитражните комисии.
Връщането на договорното начало при определянето на методиките за остойностяване и заплащане на медицинските дейности, обемите и цените на медицинските дейности и уреждането им в Националния рамков договор ще даде възможност за постигане на предварително съгласие между участниците в процеса, както и за сваляне на напрежението, натрупано напоследък.
Приветстваме предложението за въвеждане на общото правило, че от бюджета на НЗОК ще се заплащат само лекарствени продукти, за които са договорени отстъпки с фирмите. Считаме, че по този начин ще има възможност за спестяване на публични средства, което ще доведе до разширяване на заболяванията, за които НЗОК заплаща. Предложението за отстъпки в натура от страна на фирмите е отдавна въведена практика в редица европейски страни и беше крайно време да се урегулира нормативно и у нас.
Считаме, че предложението Надзорният съвет на НЗОК да определя периодичността на актуализация на списъка за медикаментите, които НЗОК ще заплаща е справедливо и гъвкаво решение както за нуждите на пациентите, така и с оглед на бюджета на НЗОК.
Считаме, че предложената промяна, според която Министърът на здравеопазването да утвърждава с наредба критериите за включване на заболяванията в списъка с цел изпълнение на здравни политики, а НЗОК да предлага конкретния списък на заболяванията, за чието домашно лечение ще заплаща лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, е градивна, предполага участие на двете институции и сътрудничество, както и споделяне на отговорностите и по-добър контрол.
С предлаганите промени се засилва контрола върху изпълнителите на медицинска помощ, заплащана от НЗОК чрез съвместните действия на РЗОК, Изпълнителна агенция „Медицински одит“, регионалните здравни инспекции и съсловните организации по предварителен ежегоден план, утвърден съвместно от НЗОК.
Предланите промени в нормативния механизъм за създаването и актуализирането на Националната здравна карта, чрез която да се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от извънболнична и болнична медицинска помощ е в полза на пациентите, особенно от неблагоприятните райони.
Подкрепяме и промените в органа за цени и реимбурсация и преминаването към Комисия, която ще се състои от различни представители, определени с решение на Министерския съвет, по предложение на министъра на здравеопазването. Участието на повече институции и организации при вземането на решения относно ценообразуването и реимбурсирането на лекарствените продукти ще доведе до по – голяма прозрачност при реализирането на тези дейности.

 


С уважение: Пенка Георгиева
 

06-03-2014 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio