Петък, 23.02.2024

Важно:

Институт иновации

 Институт по иновации е неправителствена организация, регистрирана  в обществена полза с цели:

- насърчаване въвеждането на иновациите във всички приоритетни сфери, в това число и в здравеопазването, за постигане на икономически растеж и подобряване качеството на живот чрез подобряване на диалога и партньорството между всички заинтересовани страни;

- промотиране и въвеждане на иновативни, висококачествени и разходно ефективни решения в социалната инфраструктура и увеличаване на възможностите за финансирането и реализирането им чрез бюджетни средства, европейски програми, донорски организации, публично-частни партньорства, български и международни инвеститори и др.

- подобряване на сътрудничеството между бизнеса, научните институти и висшите учебни заведения за повишаване на иновационния потенциал в страната; поощряване на инвестициите и трансфера на добри практики от ЕС към България в разработването на иновативни продукти и услуги;

- насърчаване въвеждането на иновации като един от основните критерии при провеждане на процедури по обществени поръчки, избор на бенефициенти по оперативните програми на ЕС и др.

- създаване на Комитет по иновации и Фонд за иновации и растеж към Института по иновации, който ще инвестира в стартиращи иновативни компании, които предлагат продукти и услуги с висока добавена стойност в сферата на образованието, здравеопазването, културата, високите технологии и др.

- участие на Института по иновации в международни и европейски проекти, свързани с иновациите и тяхното приложение в България; Организация на събития, конференции и форуми за насърчаване на иновациите;

- създаване на партньорства с европейски и български организации и институти със сходни цели за промотиране на иновациите у нас.

Институтът по иновации ще използва следните средства:

1. Разработва национални и регионални програми и методи за подобряване на теорията и практическата дейност, свързана с въвеждане на иновациите в различни области на социалната и икономическа инфраструктура;


2. Участие на Института по иновации в международни и европейски проекти, свързани с иновациите и тяхното приложение в България;

3. Организиране на събития, конференции и форуми за насърчаване на иновациите;

4. Създаване на партньорства с европейски и български организации и институти със сходни цели за промотиране на иновациите у нас;

5. Осъществяване на контакти с организации от други държави по повод събиране и усвояване на информация за добрите практики в областта на иновациите на други държави, предимно страни – членки на Европейския съюз и по-специално по отношение на развитие и утвърждаване на гражданското участие в управлението и контрола на иновациите в различни социално-икономически сфери.

6. Привличане експерти и други личности от страната и чужбина за подпомагане дейността на Сдружението и на други организации със сходни цели;

7. Прави предложения за промени на действащата нормативна уредба в областта на иновациите.

e-mail: institute.innovations@gmail.com

 

 


28.10.2019

Нов проект на Институт по иновации: Общественото здраве - предивикателства и решения

                        Стартира нов проект на Институт по иновации: „Национална кампания: Общественото зд...

14.02.2019

The Innovations Institute

  The Innovations Institute    Founders The Innovations Institute is a non-for-profit organization, which was founded on 4th of June, 2014. The idea of the founders was to promote the ...

27.06.2014

Академичен форум на Институт по иновации за интелигентен разтеж

  Иновациите за интелигентен растеж Лекари и експерти от страната и чужбина обсъдиха значимостта на иновациите в здравеопазването на Академичен форум гр. София, 27 юни 2014 г. На 27 юни в Радисън ...Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio