Сряда, 22.09.2021

Важно:

Институт иновации

 Институт по иновации е неправителствена организация, регистрирана  в обществена полза с цели:

- насърчаване въвеждането на иновациите във всички приоритетни сфери, в това число и в здравеопазването, за постигане на икономически растеж и подобряване качеството на живот чрез подобряване на диалога и партньорството между всички заинтересовани страни;

- промотиране и въвеждане на иновативни, висококачествени и разходно ефективни решения в социалната инфраструктура и увеличаване на възможностите за финансирането и реализирането им чрез бюджетни средства, европейски програми, донорски организации, публично-частни партньорства, български и международни инвеститори и др.

- подобряване на сътрудничеството между бизнеса, научните институти и висшите учебни заведения за повишаване на иновационния потенциал в страната; поощряване на инвестициите и трансфера на добри практики от ЕС към България в разработването на иновативни продукти и услуги;

- насърчаване въвеждането на иновации като един от основните критерии при провеждане на процедури по обществени поръчки, избор на бенефициенти по оперативните програми на ЕС и др.

- създаване на Комитет по иновации и Фонд за иновации и растеж към Института по иновации, който ще инвестира в стартиращи иновативни компании, които предлагат продукти и услуги с висока добавена стойност в сферата на образованието, здравеопазването, културата, високите технологии и др.

- участие на Института по иновации в международни и европейски проекти, свързани с иновациите и тяхното приложение в България; Организация на събития, конференции и форуми за насърчаване на иновациите;

- създаване на партньорства с европейски и български организации и институти със сходни цели за промотиране на иновациите у нас.

Институтът по иновации ще използва следните средства:

1. Разработва национални и регионални програми и методи за подобряване на теорията и практическата дейност, свързана с въвеждане на иновациите в различни области на социалната и икономическа инфраструктура;


2. Участие на Института по иновации в международни и европейски проекти, свързани с иновациите и тяхното приложение в България;

3. Организиране на събития, конференции и форуми за насърчаване на иновациите;

4. Създаване на партньорства с европейски и български организации и институти със сходни цели за промотиране на иновациите у нас;

5. Осъществяване на контакти с организации от други държави по повод събиране и усвояване на информация за добрите практики в областта на иновациите на други държави, предимно страни – членки на Европейския съюз и по-специално по отношение на развитие и утвърждаване на гражданското участие в управлението и контрола на иновациите в различни социално-икономически сфери.

6. Привличане експерти и други личности от страната и чужбина за подпомагане дейността на Сдружението и на други организации със сходни цели;

7. Прави предложения за промени на действащата нормативна уредба в областта на иновациите.

Пенка Георгиева, председател на Институт по иновации

e-mail: institute.innovations@gmail.com

GSM: +359886437609

 

 


28.10.2019

Нов проект на Институт по иновации: Общественото здраве - предивикателства и решения

                        Стартира нов проект на Институт по иновации: „Национална кампания: Общественото зд...

27.06.2014

Академичен форум на Институт по иновации за интелигентен разтеж

  Иновациите за интелигентен растеж Лекари и експерти от страната и чужбина обсъдиха значимостта на иновациите в здравеопазването на Академичен форум гр. София, 27 юни 2014 г. На 27 юни в Радисън Блу Гран...Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio